governance

GOVERNANCE

Het bestuur van Stichting HefGroep wordt gevormd door stichting HefGroep – KindeRdam.

De Raad van Bestuur van HefGroep-KindeRdam bestaat uit:

N

Mevrouw Vigdis van der Giesen

N

Mevrouw Els Maasdam

De leden van de Raad van Bestuur vormen tevens de besturen van de bij de groep aangesloten werkmaatschappijen: Stichting Peuter&Co, Stichting JOZ, Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) en Stichting Servicebureau Rijnmond.

In de Raad van Toezicht van HefGroep-KindeRdam hebben zitting: 

N

Mevrouw Lea van Vlier – Douma, voorzitter

N

Mevrouw Wilma Gillis-Burleson, vicevoorzitter

N

De heer Willem Bollen

N

Mevrouw Yvonne Wildschut

N

De heer Samuel Tekeste

N

Mevrouw Maudy Hylkema

N

Mevrouw Shequita Kalloe

Stichting HefGroep past de Governancecode Kinderopvang toe.

Hier leest u het Jaarverslag raad van toezicht HefGroep

 

MEDEZEGGENSCHAP

De HefGroep heeft een Centrale Ondernemingsraad (COR) met daarin vertegenwoordigers van de werknemers van de diverse werkmaatschappijen. Deze overlegt periodiek met de bestuurders en brengt zoals voorgeschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) adviezen en instemmingsverklaringen uit.

DE PLANNING & CONTROLCYCLUS

De Raad van Bestuur stelt het meerjarig strategisch beleid van de HefGroep en de werkmaatschappijen op en vast. Dat beleid wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring. Met het strategisch beleid van HefGroep als onderlegger geeft de Raad van Bestuur jaarlijks een kaderbrief uit. Daarin zijn de aandachtspunten voor het komend jaar opgenomen. Op basis van de kaderbrief schrijven de directies van de werkmaatschappijen hun jaarplan voor het betreffend jaar met daarbij een werkbegroting en een formatieplan. De Raad van bestuur stelt deze vast en biedt de werkbegrotingen aan de Raad van Toezicht aan ter goedkeuring. De bestuurders hebben periodiek bestuurlijke overleggen met de directies over de voortgang in relatie tot het vastgestelde jaarplan en de met opdrachtgevers gemaakte prestatieafspraken.
Elk kwartaal worden er financiële overzichten gemaakt die de bestuurders bespreken met de directies van de werkmaatschappijen. De kwartaaloverzichten bespreekt de Raad van Bestuur ook met de financiële commissie van de Raad van Toezicht.
De jaarrekeningen worden gepubliceerd op de websites van de werkmaatschappijen, hieronder vindt u de meest recente jaarrekeningen:

GEDRAGSCODE

We vinden het belangrijk dat iedereen die bij de HefGroep of de werkmaatschappijen werkt netjes en integer met elkaar, anderen en het werk omgaan. Dat geldt wanneer mensen elkaar ontmoeten, het geldt ook voor uitingen via email of social media. Daarom heeft de HefGroep een gedragscode waaraan iedereen die bij de werkmaatschappijen van de groep werkt zich dient te houden.

Wil je meer weten over ons werk? Een bepaald project, de mogelijkheden van HefGroep, of van een bepaalde werkmaatschappij? Heb je vragen over nieuwe initiatieven of over mogelijke samenwerking? We horen het graag!